AUDITION

ภาพยนต์สั้น เรื่อง ครีมหน้าใส..ไร้ อย.


ภาพยนต์สั้น เรื่อง ครีมหน้าใส..ไร้ อย. ส่งเข้าประกวดโครงการประกวดหนังสั้นภายใต้­หัวข้อ "อย่าหลง เชื่อง่าย" นาย นศิภัทร์ ถีระแก้ว ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (ผ้กำกับ(ถ่ายทำ(ตัดต่อ) Facebook : http://www.facebook.com/nasipatteerakaew นาย นพปกรณ์ เอียมละเอียด ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(ปิงปอง) Facebook : http://www.facebook.com/noppakon.nick นาย วนัส พันเฟื่อง ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(พ่อของเจนนี่) Facebook : http://www.facebook.com/wanas.panfuang นางสาว ลภัสลดา นภัสลวี ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(เจนนี่) Facebook : http://www.facebook.com/laphatrada.na... นางสาว พรชนก มูลทองชุน ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(เหวย) Facebook : http://www.facebook.com/gamelovekyuwook นางสาว สุพรรษา ดำรงรัตน์ ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(ยาย่า) Facebook : http://www.facebook.com/supansa.dumro... นางสาว แพรวพรรณ หาเรือนมิตร ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(หมอ) Facebook : http://www.facebook.com/ploy.praewpan


ภาพยนต์สั้น เรื่อง ครีมหน้าใส..ไร้ อย.

ภาพยนต์สั้น เรื่อง ครีมหน้าใส..ไร้ อย. ส่งเข้าประกวดโครงการประกวดหนังสั้นภายใต้­หัวข้อ "อย่าหลง เชื่อง่าย" นาย นศิภัทร์ ถีระแก้ว ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (ผ้กำกับ(ถ่ายทำ(ตัดต่อ) Facebook : http://www.facebook.com/nasipatteerakaew นาย นพปกรณ์ เอียมละเอียด ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(ปิงปอง) Facebook : http://www.facebook.com/noppakon.nick นาย วนัส พันเฟื่อง ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(พ่อของเจนนี่) Facebook : http://www.facebook.com/wanas.panfuang นางสาว ลภัสลดา นภัสลวี ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(เจนนี่) Facebook : http://www.facebook.com/laphatrada.na... นางสาว พรชนก มูลทองชุน ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(เหวย) Facebook : http://www.facebook.com/gamelovekyuwook นางสาว สุพรรษา ดำรงรัตน์ ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(ยาย่า) Facebook : http://www.facebook.com/supansa.dumro... นางสาว แพรวพรรณ หาเรือนมิตร ม.6/1 รร.ผักไห่"สุทธาประมุข" (นักแสดง(หมอ) Facebook : http://www.facebook.com/ploy.praewpan